Historik


I testamente 1947-12-04 förordnade Otto Säfström att av kvarlåtenskapen efter honom skulle bildas en fond benämnd Juvelerare Otto Säfströms minnesfond, vilken skulle förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken.

Ändamålet med donationen skulle vara efter vissa föreskrifter att "avkastningen skall användas till att lämna understöd åt behövande gamla eller genom sjukdom till arbete oförmögna personer som arbetat som guldsmeder, varvid företräde skall lämnas dem, som varit anställda hos Aktiebolaget Berhard Hertz under den tid då direktör O.W. Säfström varit chef för sagda aktiebolag".


Reglemente för stiftelsen fastställdes att gälla ifrån den 30 december 1949.


Under 1980-talet visade det sig svårt att i önskvärd omfattning dela ut fondens avkastninng.

Skälen till detta var att standardökningen i samhället hade minskat behoven och begränsat möjligheterna att behovs- och beloppsmässigt utdela den avkastning som stiftelsen ger.

Skandinaviska Enskilda Banken ansökte därför om och beviljades permutation hos Kammarkollegiet 1987.

Beslutet innebar att i första hand skall Otto Säfströms ursprungliga vilja alltjämt gälla. I andra hand får avkastningen jämväl användas till att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning inom guldsmedsyrket.